Dissabte, 15 de Juny de 2024
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situació
Història
Activitat econòmica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs Il·lustres
 
Ajuntament
Composició
Regidories
Contactar
Administració
 
Administració Oberta
Seu electrònica i transparència
Perfil del contractant
Tràmits administratius
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptació
Documentació de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informació Ciutadana
Horaris d'Autobus
Farmàcia
Telèfons d'urgència i d'interès
Avisos Meteorològics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigència
Xarxes socials
 

 
  
Administració Oberta

  Ordenances
01 - Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles.
 Visualitza l'ordenança
02 - Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 Visualitza l'ordenança
 Visualitza la modificació de l'ordenança
03 - Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 Visualitza l'ordenança
06 - Ordenança reguladora de la taxa pel clavegueram.
 Visualitza l'ordenança
 Visualitza la modificació de l'ordenança
07 - Ordenança reguladora de la taxa per la recollida d'escombreries.
 Visualitza l'ordenança
 Visualitza la modificació de l'ordenança
08 - Ordenança reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
 Visualitza l'ordenança
09 - Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques punttuals, puntals , bastides i altres instal·lacions análogues.
 Visualitza l'ordenança
10 - Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.
 Visualitza l'ordenança
11 - Ordenança reguladora de la taxa de teules.
 Visualitza l'ordenança
12 - Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat.
 Visualitza l'ordenança
 Visualitza la modificació de l'ordenança
13 - Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
 Visualitza l'ordenança
14 - Ordenança Reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús public local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
 Visualitza l'ordenança
15 - Ordenança reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 Visualitza l'ordenança
16 - Preu públic per la venda del llibre "records de la mussara".
 Visualitza l'ordenança
17 - Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública.
 Visualitza l'ordenança
18 - Ordenança reguladora de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 Visualitza l'ordenança
19 - Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació al terme municipal.
 Visualitza l'ordenança
20 - Taxa per llicència d'obertura d'establiments.
 Visualitza l'ordenança
21 - Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions esportives i altres serveis analeg.
 Visualitza l'ordenança
22 - Ordenança reguladora de taxa per la retirada de vehicles de tracció mecànica abandonats o estacionats en les vies públiques municipals.
 Visualitza l'ordenança
23 - Ordenança municipal, reguladora del soroll i les vibracions (departament de medi ambient de la generalitat de catalunya).
 Visualitza l'ordenança
24 - Preu públic per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions per a l'exhibició d'anuncis.
 Visualitza l'ordenança
25 - Reglament regulador del registre municipal d'unions estables de parella.
 Visualitza l'ordenança
26 - Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 Visualitza l'ordenança
27 - Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'accés a internet "xarxa Wi-Fi a Vilaplana
 Visualitza l'ordenança
28 - Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de servei i aprofitament especial de l'edifici municipal amb motiu de la celebració de casaments
 Visualitza l'ordenança
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associació de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jóvens
Grup de Colònies l'Alzina Rodona
Associació de Caçadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa Agrícola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
CronoSport
 
Comerços
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites